Algemene leveringsvoorwaarden ShowMedia

Algemeen

Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten, wijzigingen.

Uitvoering Werkzaamheden

Aansprakelijkheid

Honorarium / betaling

Verrekening van facturen is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Opzegging

Geheimhouding

Toepasselijk Recht / Geschillen


Webdesign – Internet - Hosting


Aansprakelijkheid

Webdesign & Webhosting

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst 
daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.